Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2014

9006 3627
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawordshurt wordshurt
nazwijtosam
Chcę już. Koniecznie już być tam, gdzie powinnam, gdzie moje miejsce i jest najlepiej. W ciepłych ramionach. Tęskniłam.
nazwijtosam
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci Cię na kolana jednym uśmiechem.
Reposted fromiinfinity iinfinity viailoveyou iloveyou
nazwijtosam
Mimo tych wszystkich kłótni i tak kocham Cię najbardziej na świecie.
Reposted fromiinfinity iinfinity viailoveyou iloveyou
nazwijtosam
#177
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viamissyseepy missyseepy
nazwijtosam
7015 3670
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viawordshurt wordshurt
nazwijtosam
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz - Gesty
Reposted fromakord akord viayourheartbeat yourheartbeat
nazwijtosam
2362 d2c0
Reposted frombylejaka bylejaka viailoveyou iloveyou
nazwijtosam
4803 a6d4
Reposted frompesy pesy viailoveyou iloveyou

March 02 2014

nazwijtosam
nazwijtosam
nazwijtosam
nazwijtosam
nazwijtosam
nazwijtosam
nazwijtosam
nazwijtosam
nazwijtosam
nazwijtosam
nazwijtosam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl